Lokal
Naturforbedring

Læs om projektets fokus på samspil med og forbedring af områdets natur

miljøvurdering OG Udpegning af biolog

På tidspunktet, hvor den egentlige lokalplansproces går i gang, påbegyndes udarbejdelsen af en miljøvurderings-rapport, der blandt andet vil indeholde den landskabelige og visuelle påvirkning, naturforhold herunder en beskrivelse af beskyttet natur, støj-, og skyggevurdering samt en effektvurdering af den grønne energi.

Vi forpligter os desuden til at udpege en lokal biolog eller tilsvarende, som skal vurdere og optimere naturstyrkende tiltag samt en lokal anlægsgartner/skovfoged til at implementere tiltagene samt vedligeholde dem i den løbende driftsfase hen over 30 år. Dette tiltænkes for at sikre at tiltagene opretholdes som planlagt igennem hele levetiden af energiprojektet. I idéfasen vedr. designet af tiltagene ift. styrkelsen af naturen er vi også interesseret i at indtræde i en dialog og afstemning med Herning kommunes egen naturvejleder.

hegn

I dag etableres i perioden marts-september et sæson-afhængigt kronvildt-hegn rundt om landbrugsjorden for at beskytte afgrøderne. Ved etableringen af vindmølleparken vil jordejer afstå fra at etablere hegnet og dermed skabe basis for en bedre passage og adgang til jorden for områdets kronvildt. Dette vil forbedre levevilkårene for dyrene og bl.a. styrke biodiversiteten i området grundet kronvildtets efterladenskaber.

Etablering af vildtbælter

I forbindelse med etableringen af vindmølleparken vil der også anlægges grusveje samt kranholdepladser. Kranholdepladserne vil have et samlet areal på ca. 38.000 m2 imens det samlede vejforløb vil være på ca. 2,5 km. Vejen skal have en fri passage i bredden på 10 m. Selve vejen er 5-6 m i bredden.

Kranholdepladserne tilplantes med blomster og vildtstriber, som vil styrke biodiversiteten og insektforholdene i området.

Langs vejen på begge sider tilplantes ligeledes med blomster, vildtstriber, insektvolde og andet lignende. Såfremt 100 % af vejnettet benyttes, vil det være 5.000 m2 vejkant, der kan tilplantes.

Etablering af bevoksning på projektarealet

I forbindelse med etablering af de 2 nordøstligste møller lægges der op til at rydde et mindre skovområde/buskads/hede. Dette skal drøftes med kommunen og afklares i forbindelse med den lovpligtige miljøkonsekvensrapport. Projektet forpligter sig under alle omstændigheder til efterfølgende tilplantning af bevoksninger med henblik på styrkelse af natur og biodiversitet.

styrkelse af beskyttede naturtyper

I forhold til de to beskyttede naturtyper i området hede og sø, vil der i forbindelse med idéfasen samt i de minimum 30 driftsår af projektet, udarbejdes tiltag til styrkelse af biodiversiteten og naturen af de beskyttede naturtyper. På nuværende tidspunkt tages der ikke særligt hensyn til disse naturtyper, hvorfor en realisering af projektet, sammen med ovennævnte forpligtelser, vil betyde at der vil tilsættes midler og ressourcer til tiltag, der vil forbedre forholdene.

Din mening

Giv os feedback på projektet
Har du ris eller ros til projektet eller måske en god ide, så send os en besked her. Indeholder din besked et spørgsmål, så bestræber vi os på at give dig svar hurtigst muligt.

Kontakt

projektansvarlige
Kristian-Månsson
Kristian Månsson
Direktør, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 41
E-mail: kristian@momentum-gruppen.com
Rijad-Avdagic
Rijad Avdagic
Teamleder, projektudvikling
Tel: +45 46 33 70 46
E-mail: rijad@momentum-gruppen.com

Investering og Støtte

Bliv skrevet op
Har du interesse i at høre mere om medejerskab eller ønsker at deltage i arbejdet med den lokale almennyttige fond, så skriv dig op her. Gælder din henvendelse medejerskab, så vil du blive kontaktet, når der er nyt omkring pris, investering og timing. Gælder det arbejde med fonden, vil du blive kontaktet, så snart det er aktuelt.

Kontakt

projektansvarlige
Momentum Energy Projects ApS
Københavnsvej 81
4000 Roskilde

Tlf.: 46 33 70 10
E-mail: projects@momentum-gruppen.com